Doktor Başvurusu - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..
Başvuru Formu

AD, SOYAD* Zorunlu Alan

E-POSTA ADRESİ* Zorunlu Alan

MOBİL TELEFON* Zorunlu Alan

POZİSYON* Otomatik Doldurulan Alan

İLAN NUMARASI* Otomatik Doldurulan Alan

BAŞVURULAN MERKEZ* Otomatik Doldurulan Alan

ÖZGEÇMİŞ (CV) DOSYASI* Desteklenen dosya formatları : .doc , .docx , .pdf | Maksimum Dosya Boyutu : 3MB

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ* Cv Dosyasınızdan Hariç bize iletmek istediğiniz bilgiler var ise bu alana yazabilirsiniz.

İnternet sitemizde mevcut olan “Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmhası Hakkında Politika” ve işbu “İş Başvurularında Çalışan Adaylarına Yönelik Aydınlatma Metni”ne uygun olarak; kişisel verilerinizin “Özel Kent Sağlık Hizmetleri ve Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş.” tarafından işbu metinlerde belirtilen amaçlarla işlenmesini onaylıyor musunuz?

İŞ BAŞVURULARINDA ÇALIŞAN ADAYLARINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, çalışan adaylarının ilgili iş pozisyonuna ilişkin olarak uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi sürecinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur.

4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata göre;

A- Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemleri, Hukuki Sebepleri ve Amaçları
Kişisel verileriniz, iş akdinin kurulması ile işe uygunluk ve yetkinlik değerlendirmesi süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarına ilişkin olarak; [*] aracılığıyla yaptığınız başvurular, gönderdiğiniz e-postalar, mülakat süreçleri kapsamında elde edilerek elektronik ve fiziki ortamlarda işlenmektedir. Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensipleri doğrultusunda işlenmektedir.

B- Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
Kişisel verileriniz, işe uygunluk ve yetkinliğinizin değerlendirilmesi kapsamında Şirketimizin iş birliği içinde olduğu taraflara, kanunen yetkili kamu kurum kuruluşları ve özel kişilere, referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterdiğiniz kişilere aktarılabilecek ve sadece bu amaçla sınırlı olarak işlenecektir.

C- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Saklanması ve İmhası
İşe alım sürecinde toplanan kişisel verileriniz Şirketimizce özenle ve gizlilik içinde, işe yatkınlığınızı belirlemek amacıyla işlenecek ve en fazla 6 aylık süre için, aynı ve benzer iş pozisyonlarında değerlendirilmek üzere elektronik ve fiziki ortamda muhafaza edilecektir. Sadece Şirketimiz içinde konu ile yetkili kişiler işe alım amacıyla bağlantılı olmak kaydıyla verilerinize erişebilecektir. Öngörülen sürenin sona ermesiyle beraber, kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve Şirket politikalarımıza uygun şekilde derhal imha edilecektir.

- Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak iletmeniz durumunda, talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
KVKK’nın 11 maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
• Kişisel verilerinizin eksik ve/veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararlarınızın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklarınıza ilişkin talepleriniz için kentsaglikgrubu.com web sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmhası Hakkında Politika” metnini inceleyebilir ve web sitemizde yer alan “Kent Sağlık Grubu KVKK Başvuru Formu” aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz.