Tıbbi ve İdari Başvuru - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..
Başvuru Formu

AD, SOYAD* Zorunlu Alan

E-POSTA ADRESİ* Zorunlu Alan

MOBİL TELEFON* Zorunlu Alan

POZİSYON* Otomatik Doldurulan Alan

İLAN NUMARASI* Otomatik Doldurulan Alan

BAŞVURULAN MERKEZ* Otomatik Doldurulan Alan

ÖZGEÇMİŞ (CV) DOSYASI* Desteklenen dosya formatları : .doc , .docx , .pdf | Maksimum Dosya Boyutu : 3MB

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ* Cv Dosyasınızdan Hariç bize iletmek istediğiniz bilgiler var ise bu alana yazabilirsiniz.

Kişisel verilerin elde edilmesi ve işlenmesi ile ilgili bilgilendirmeyi Okudum, Onaylıyorum

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

ÖZEL KENT SAĞLIK HİZMETLERİ ve MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRTKETİ ve ALSANCAK ÖZEL KENT TIP MERKEZİ A.Ş. (hepsi birlikte “Kent Sağlık Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz Kent Sağlık Grubu tarafından işe alım süreçlerinin ve Kent Sağlık Grubu tarafından verilen hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kent Sağlık Grubu’nun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ve Kent Sağlık Grubunda yer alan şirketlerin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

Bizimle paylaşmış olduğunuz özgeçmişinizde yer alan verileriniz ile sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Kent Sağlık Grubu tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir.

Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz ve özgeçmiş bilgileriniz, sabıka kaydınız, güvenlik tedbiri ile ilgili veriler;

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;

Muhasebesel/Finansal Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, ücretiniz vb verileriniz;

Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz;

Sağlık Bilgileriniz: Akciğer testi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kent Sağlık Grubu’nun faaliyet konusunda yürüttüğü hizmetleri ifa etmesi için veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verileriniz,

Özel Kent Hastanesi’ne veya Alsancak Özel Kent Tıp Merkezi A.Ş şirketlerinden herhangi birine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Kent Sağlık Grubu çalışanı olmanız halinde hizmet akdiniz ve özlük dosyanızda yer alan her türlü kişisel verileriniz.

Kent Sağlık Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

Kimliğinizi teyit etme,

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi ile ilgili sunulan hizmetler kapsamında personel olarak istihdam edilmeniz,

Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

İlgili mevzuat uyarınca Çalışma Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,

İstihdam ilişkisi kapsamında performans değerlendirmenizin yapılması, performansınızı analiz etme,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

• ve bunlarla sınırlı olmaksızın, Kent Sağlık Grubu’nun faaliyet konularını yerine getirirken, tarafınızla kurulan iş ilişkisinden kaynaklanan konuların, geliştirilmesi, yönetimi, çalışan memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Kent Sağlık Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Kent Sağlık Grubu tarafından Kent Sağlık Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Çalışma bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile istihdamınız ile ilişkili ve ölçülü olacak şekilde paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Kent Sağlık Grubu’nun faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Kent Sağlık Grubu’nun akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak, işlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilere erişim ve bu verileri isteme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini tarafımızdan talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkınızı, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkınızı; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme hakkınızı, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkınızı ya da yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınızı kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanılan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilecektir.

5. Veri Güvenliği
Kent Sağlık Grubu, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.