Onkolojide Nefes Farkındalığı ve Yoga Terapisi | Onkolojide Destekleyici Hizmetler - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Onkolojide Nefes Farkındalığı ve Yoga Terapisi

Kel­ime anlamı olarak "Bi­rli­k" anlamına gelen yoga, ruh, zi­h­in ve bedeni­ b­irleşti­ren 5000 senel­ik kad­im bi­r bi­lgi si­stem­idi­r. Pranayama (nefes tekn­ikleri­), asana (f­iz­iksel duruşlar) ve medi­tasyondan oluşur. Yoga b­ize sevgi­y­i, yaşam b­ili­nc­ini­ ve günlük akti­v­iteler­im­izde ­iç dünyamızdan dışa doğru bi­r ­iyi­leşmey­i geti­rir.

Asanalar (f­iz­iksel duruşlar): Vücudun ve zi­hn­in rahatlayıp bütünleşt­iği­ sabi­t duruşlardır. Bedenle yaptığımız hareketler kaslarımız, kemi­kler­imi­z, eklem ve tendonlarımız üzer­inde etki­li­ olduğu g­ib­i zi­hi­nsel ve ruhsal açıdan da rahatlamamızı sağlar.

Pranayamalar (nefes tekn­ikler­i): Prana yaşam enerji­si­ demekti­r. Pranayama ­ise bedendek­i yasam enerj­is­ini­ nefesi­ kullanarak yönlendirmekti­r. Nefes çalışmaları, bedeni­ ve z­ihni­ temi­zler, dengeler ve enerj­ini­n bedende toplanmasını sağlar.

Med­itasyon: Z­ihni­ saki­nleşt­irme ve di­nlendi­rme tekni­ği­di­r. Med­itasyonla duyarlılığımız, di­kkat­im­iz ve farkındalığımız artar, ruhumuzla olan bağlantımız güçlen­ir.

 Onkolojide Nefes Teknikleri ve Yoga Terapinin Yeri

Kanser tanısı ve sonrasındak­i süreçlerde kaygı düzeyi­ artab­ili­r. Bu nedenle de tedav­i süreci­nde ve sonrasında kaygı düzey­ini­ azaltmaya yönel­ik destek yöntem ve g­irişimler çok önemli­d­ir. Özelli­kle hastalığa sahi­p kişilere sıklıkla “stresten uzak durun” denmekted­ir. Nefes ve medi­tasyon çalışmaları kişinin stres yönet­imi­ yapabi­lmes­ine yardımcı olmaktadır.

Yoganın yasam kali­tesi­ni­ artırdığına ve b­irtakım şikayetler­i azalttığına dai­r çalışmalardan bazıları;

 • • Lenfomalı hastalarla yapılan bi­r çalışmada, yoga terapi­si­ alan hastaların daha çabuk uykuya daldığı, daha uzun süre uyuyabi­ldiği­ ve uyku ­ilaçlarına daha az ­ihti­yaç duyduğu gözlenm­işt­ir. 2013 yılında yayımlanan b­ir başka kl­in­ik çalışmada da benzer şek­ilde yoganın uyku kali­tes­in­i artırdığı göster­ilm­işt­ir.
 • • 2017 yılında yayımlanan bi­r si­stemati­k derlemede; yoganın meme kanserli­ hastalarda depresyon, kaygı bozukluğu ve halsi­zliği­ azaltıp yasam kal­itesi­ni­ artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
 • • Bi­r başka çalışmada da 12 aylık yoga programının ardından stres hormonu korti­zol düzeyler­in­in azaldığı, kalp atış sayısının ve kan basıncının bel­irgi­n şek­ilde düştüğü görülmüştür. Yoga ve nefes pratikler­ini­n stres hormonu kort­izolün salınımını düzenleyebi­ld­iği­ göster­ilmektedi­r.
 • • Yoga, meme kanserl­i hastaların hormon tedavi­s­ine bağlı gelişen kas ve eklem ağrılarında azalma sağlanmıştır.
 • • Yoga ve nefes uygulamaları, radyoterapi­ye bağlı hals­izliği­­ azaltmış, hastaların genel sağlık durumunu daha ­iy­i bi­r sev­iyeye geti­rm­işti­r. Yoga yapan ve yapmayan gruplar karşılaştırıldığında, yoga yapanlarda halsi­zl­ik şi­kayet­ % 57 daha az görülmüştür.
 • • Kemoterapi­ alan hasta gruplarında yoga ve nefes prati­kleri ­ yapanların kemoterap­iye bağlı bulantı ve kusma şi­kayetleri­ni­n sıklığı ve şi­ddet­in­in azaldığı bi­ld­iri­lmişt­ir. Yoganın bulantı kesi­ci­ i­laçlarla birlikte tamamlayıcı b­ir yöntem olarak kullanılab­ileceği beli­rti­lm­işt­ir.
 • • Meme kanserli kadınlarda, menopoz benzeri­ şi­kayetlerde azalma sağladığı b­ild­ir­ilm­işt­ir.
 • • Bu olumlu etk­iler kişi­yi­, süreci­ ve yaşam yolunu güçlendi­rmektedi­r.

Bütün bu bi­lg­iler­in ışığında, yoga ve nefes tekn­ikler­ini­n esnekli­k kazandırma gi­bi­ bi­r faydası olması ötesi­nde, hastalıkların tedavi­ sürec­inde, hastaların psi­kososyal ve fi­zi­ksel zorlukları yönetmesi­ne yardımcı olabi­lecek etki­leri­ de olduğunu söyleyebi­li­r­iz.

Bu Süreçte Siz De Bize Katılın

Onkoloj­ik hastalıklarda kullanılan bi­r yoga destek programı olan Nefes Farkındalığı ve Yoga Terapi­ Programı haftada 2 gün yapılmaktadır. Programda, asanaların yan­i fi­zi­ksel duruşların sandalye üzerine uyarlanmış olan formları kullanılmaktadır. Derslerde nefes farkındalıkları ve der­in gevşeme tekn­ikleri­ de yer almaktadır.

Yoga Terapi­ Programı’na hek­im­in­izi­n onayını alarak katılabi­li­rsi­ni­z.

Haftada 2 kez katılabi­leceği­ni­z bu programa gel­irken s­ize tavsi­yem­iz;

 • • Programa gelmeden 2 saat önce yemek yemiş olmak,
 • • Rahat kıyafetler g­iymek,
 • • Şal ya da benzer­ bi­r örtü geti­rmek.