Hasta Hakları - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Hasta Hakları

Hasta Hakları

Haklarınız temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, diğer mevzuatlarda ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen hasta haklarını somut olarak göstermek ve insan onuruna yakışır şekilde herkesin hasta haklarından faydalanabilmesi için bir hasta olarak haklarınız aşağıda belirtilmiştir.


1 - Hizmetlerden Yararlanma Hakkı


Hastalarımız doktorunu ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir safhasında değiştirme hakkına sahiptir.
Hastanemizden hizmet talep eden hastalarımız, düşünce ve sosyal özellikleri ne olursa olsun var olan tetkik, tanı, tedavi ve iyileştirme imkanlarından en üst düzeyde yararlanmak hakkına sahiptir.
Organ nakli gibi tedavi için gerekli materyalin ve kaynağın kısıtlı olduğu durumlarda, tedavi adayı hastaların seçimi, tıbbi kriterlere ve başvuru sırasına göre yapılır.
Kuruluşumuz ve kuruluşumuzda görevli olan sağlık görevlileri, hastaya tıp ilkeleri ve kurallarına aykırı veya aldatıcı nitelikte teşhis ve tedavi uygulayamazlar.
Hastalarımız, gerektiğinde koruyucu sağlık hizmetleri konusunda (ana çocuk sağlığı, sıtma savaşı, verem savaşı, sağlık eğitimi, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, çevre sağlığı gibi) danışman hekimlerimizden ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptir.


2 – Saygı ve İtibar Görme Hakkı


Hastalarımız, her zaman ve her türlü şartta kişilik itibarı korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir davranış içerisinde tedavi olma hakkına sahiptir.


3 - Mahremiyet Hakkı

Hastalarımız, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, sağlık kuruluşu ile resmi bir bağlantısı olmayan veya sağlık kuruluşu ile resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı veya bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.
Hastalarımız, makul bir görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak şekilde düzenlenmiş bir çevrede görüşme yapma ve muayene edilme hakkına sahiptir.
Kişi güvenliği açısından gerekli olan hallerde hasta resmi koruma isteme hakkına sahiptir.
Hastalarımızın sağlık durumu, tanısı, hastalığının olası gidişatı, tedavisi hakkındaki ve kişiye özel tüm bilgiler gizli tutulur. Hastanın ölümü halinde bile bu bilgilerin gizliliği korunur. Ancak bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkeme kararı ile ilgili mercilere açıklanabilir
Tıbbi açıdan gerekli olmadıkça tanı, tedavi ve bakım için hastanın özel ve aile hayatı sorgulanamaz.


4 - Kimliği Bilme Hakkı

Hastalarımız kendi tedavisinden sorumlu doktor veya doktorlar ile kendisine hizmet eden diğer kişilerin kimliklerini, meslek ve görevlerini bilme hakkına sahiptir.


5 – Bilgi Edinme Hakkı
Hastalarımız, sağlıklarını olumsuz yönde etkilememesi koşuluyla, kendileri veya yasal vasileri kanalı ile tedavinin koordinasyonundan sorumlu doktordan, hastalığın olası veya kesin tanısı, tedavisi ve olası gidişatıyla ilgili olarak eksiksiz bilgi alma, tıbbi kayıtlara ulaşma ve yazılı dosya özeti alma hakkına sahiptir. Resmi dili anlamayan bir hastanın hastalığı ile ilgili bilgiler, temin edilebildiği takdirde çevirmen aracılığı ile verilir.


6 – Haberleşme Hakkı


Temin edilebildiği ve bedelini ödeyebildiği takdirde, resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile çevirmen isteme hakkı vardır.


7 – Hastadan Rıza Alınması

Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, uygulanacak tetkik ve tedavinin başarı şansı, olası riskleri ve nekahat dönemi ile ilgili problemler hakkında etraflıca bilgi aldıktan sonra, tedavisi için verilecek kararları onaylama veya reddetme hakkına sahiptir.
Hastanın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve önerilen girişimin acil olduğu durumda, eğer temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa, tıbbi girişim yapılabilir.
Yasal temsilcinin onay vermeyi reddettiği durumda, doktor veya doktorların görüşü tedavinin hayati önemi olduğu yolunda ise karar, vakit elverdiği taktirde mahkemeye veya hakem heyeti benzeri merciye bırakılmalıdır.
Hastanın eğitim ve araştırmalara katılımında gönüllülük esastır.


8 - Başka Hekimden Görüş Alma ve Konsültasyon Hakkı

Hasta ve ya 1. derece yakınlarının ilave ödemeyi kabul etmeleri halinde, aynı yada farklı branştan başka bir uzmanın görüşünü alma veya konsültasyon yapılmasını işleme hakkı vardır. Ancak konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın sorumlu hekimi ile görüş birliğine varıldığı takdirde uygulanır.


9 - Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı
Hastanın önerilen tedaviyi reddetme hakkı vardır.
Hastanın tedaviyi reddi halinde başına gelebilecekler hekim tarafından anlatılır ve anlaşılıp reddedildiğine dair yazılı bir belge alınır.
Hastanın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde hastanemiz ile ilişiği kesilir.
Daha önce tedaviyi reddeden bir hastanın tekrar başvurması halinde, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır. Hastanemizde görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda serzeniş ve imada bulunamaz.

10 - Tetkik ve Tedavi Bedelleri

Hastanın sağlık kuruluşundan sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği bedellerin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır.
Hastanın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve önerilen girişimin acil olduğu durumda, eğer temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa, tıbbi girişim yapılabilir.
Yasal temsilcinin onay vermeyi reddettiği durumda, doktor veya doktorların görüşü tedavinin hayati önemi olduğu yolunda ise karar, vakit elverdiği taktirde mahkemeye veya hakem heyeti benzeri merciye bırakılmalıdır.
Hastanın eğitim ve araştırmalara katılımında gönüllülük esastır.


11 - Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı


Hastalarımızın, hastane kuralları çerçevesinde teşhis veya tedavi işlemlerine engel olmadığı sürece, kendi kişisel kıyafetlerini giyme ve inançlarıyla ilgili uygulamalarda bulunma ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, hekimin izni ile refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.


12 - Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları

Hasta, yürürlükte olan hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.


13 - Hasta Şikâyetleri

Hastalarımız şikâyette bulunma, şikâyetlerinin dikkate alınması ve değerlendirilmesi ile sonuçtan haberdar edilmesini isteme hakkına sahiptir.
Hastalarımız, 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakkı saklı kalmak koşulu ile kuruluşumuzun, hasta haklarına ilişkin şikâyetlerini öncelikle kuruluşun, idari yetkilisine veya hastane etik kuruluna bildirme hakkına sahiptir.

14 - Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

Hastane kuralları çerçevesinde hastalarımızın dini hizmetlerden faydalanma hakkı vardır.