Kişisel Verilerin Korunması - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız veya web sitemize ulaşırken kullandığınız bilgisayarın ip adresi gibi veriler olabilir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve 29863 Sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında Özel Kent Sağlık Hizmetleri ve Malzemeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  (Kent Sağlık Grubu) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, ilgili kişileri bilgilendirmekte ve KVKK’nun 10 uncu maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır. 

“Veri Sorumlusu” sıfatına sahip yukarıda adı geçen kişi ve kişiler, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek; mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilere (hizmet alanın yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, şirketlerimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) açıklanabilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve 29863 sayılı Yönetmelik’de sayılan şekillerde işlenebilecektir.


Kişisel Verilerin işlenme amacı ve hukuki sebepleri;

  • Hizmet alana sunulabilecek muayene, teşhis, tedavi, tedavi sonrası hasta takibi ve tanıtım hizmetlerinde kullanmak,
  • Elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında sağlanan hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
  • Mevzuat gereği T.C. Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarmak,
  • Kamu ve özel hukuk kişileriyle yapılmış olan anlaşmalarda öngörülen yükümlülüklere uymak,
  • Talep edilen diğer hizmetleri sunabilmek,
  • Hizmet alan ile oluşan hukuki ilişkinin gereğini yerine getirmektir.

    Web sitemiz, web sitemizde yer alan Online İşlemler ile ilgili hizmetimiz, çağrı merkezi hizmetimiz, hastanelerimize yapmış olduğunuz fiziki başvurular gibi yöntemlerle bilgileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

  • Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

  • Anayasa’nın 20’nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nun 11’ inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumumuz bu kapsamda, Anayasa’nın 20’nci ve KVKK’nun 11’ inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kent Sağlık Grubu bünyesinde bulunan hastanelere ve tıp merkezleri’ne şahsen veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) posta adresimize iletebilirsiniz.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metninde Değişiklikler

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.