Hasta Hakları ve Sorumlulukları - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

 

 

Değerli Hastalarımız, Refakatçilerimiz ve Ziyaretçilerimiz

 

Sağlık kuruluşlarımıza  başvuran tüm hastalarımız ve yakınlarının hastanelerimizden hizmet aldıkları süre içinde sahip oldukları tüm haklarına saygı duyuyoruz. Sağlık hizmetleri, yaşamsal önemi nedeniyle, kişilerin hak ve sorumluluklarından ödün verilemez niteliktedir. 

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği’nden yararlanarak hazırladığımız bu kaynak; hastalarımızı sahip oldukları haklar ve hizmet alımı sırasında yerine getirmeleri gereken sorumlulukları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.

 

HASTA HAKLARI

 

Hasta Hakları uluslararası ve ulusal mevzuat ile teminat altına alınan, tıbbi yardım talep eden ve bu amaçla bir sağlık kuruluşuna başvuran kişinin o sağlık kuruluşunda kendisine verilen tüm hizmet süreci içerisinde haklarının korunması adına yapılan uygulamaların tamamıdır. Hasta Hakları, insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını ve sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesini amaçlar.

 

1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
Sağlık hizmeti alan hastalarımız, hasta yakınları dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma ve hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkânları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.

 

2. Bilgi İsteme Hakkı
Hastalarımız önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararları, alternatifleri, tedaviyi reddetmenin sonucu konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.

 

3. Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

 

4. Kurum ve Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hastalarımız bağlı olduğu mevzuatın ön gördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değerlendirme hakkına sahiptir.

 

5. Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı
Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmasının yansıra hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir.

 

6. Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı
Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir. Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi durumu ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastalar, tıbbi bir gereklilik olmadığı ve izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, kendilerine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi verilmemesi hakkında sahiptir. 

 

7. Saygı Gösterme Hakkı
Hastalarımızın her zaman ve her türlü şartlarda kişisel itibarı korunarak, saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda hizmet alma  ve tedavi olma hakkına sahiptir.

 

8. Konsültasyon  İsteme Hakkı
Mevzuat ile belirlenmiş usullere uyulmak şartı ile hasta, mevzuat ile belirlenen ücret farkını ödemeyi kabul etmesi halinde, kurum içinden veya dışından farklı bir branş uzmanından ikinci bir görüş alma ve konsültasyon isteme hakkına sahiptir. Kurum hastanın bu türlü istekte bulunması halinde,  mevcut bakım ve tedavilerini olumsuz yönde etkilenmeyeceğini taahhüt eder.

 

9. Sosyal-Psikolojik Destek Alma ve Dini Hizmetlerden Yararlanma Hakkı 

Hastalarımız tedaviye engel olmadığı sürece dini farklılık gözetmeksizin dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

 

10. Güvenlik Hakkı
Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakları vardır. Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastaların ve ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. 

 

11. Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı
Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

 

12. Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı
Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

 

13. Haberleşme Hakkı
Temin edilebildiği ve bedelini ödeyebildiği takdirde, resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile çevirmen isteme hakkı vardır.

 

14. Şikâyet, Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı
Hastalarımızın memnuniyet ve memnuniyetsizliklerini Hasta Hakları Birimimize bildirme hakkı mevcuttur. 

 

15. Rıza Alınması
Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, uygulanacak tetkik ve tedavinin  olası riskleri ve nekahet dönemi ile ilgili problemler hakkında etraflıca bilgi aldıktan sonra, tedavisi için verilecek kararları onaylama veya reddetme hakkına sahiptir.

 

16. Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı
Teşhis, tedavi ve koruma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek ,  vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek, akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep edilemez.

 

17. Ötenazi Yasağı
Ötenazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilmez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahi kimsenin hayatına son verilemez.

 

18. İkinci Görüş Hakkı
Mevzuat ile belirlenmiş usullere uyulmak şartı ile hasta, mevzuat ile belirlenen ücret farkını ödemeyi kabul etmesi halinde, kurum içinden veya dışından aynı branş uzmanından ikinci bir görüş alma hakkına sahiptir. Kurum hastanın bu türlü istekte bulunması halinde,  mevcut bakım ve tedavilerini olumsuz yönde etkilenmeyeceğini taahhüt eder.

 

 

 

HASTA SORUMLULUKLARI

 

Hasta sorumlulukları;  hastanın bir sağlık kurulusuna başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki süreçte  yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.

 

1. Bilgi Verme Sorumluluğu

-  Hastalarımız, sağlık personelinin sağlıkları ile ilgili sordukları tüm soruları cevaplamakla yükümlüdür. Hasta, mevcut rahatsızlığı, geçirdiği hastalıklar, daha önce hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedaviler, kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermelidir.

-  Hastalarımız, yetkili doktora tedavi esnasında ve sonrasında durumunda meydana gelen beklenilmeyen değişiklikleri bildirmelidir.

-  Hastalarımız, yapılacak işlemler ile ilgili olarak kendisinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadığını bildirmelidir.

-  Randevu tarih ve saatine uymak ve değişiklikleri ilgili bölüme bildirme sorumluluğu vardır.

 

2. Önerilere Uyma Sorumluluğu

-  Hastalarımız, ilke olarak, tedavisinden sorumlu yetkili doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.

-  Hastalarımız, ön görülen tedavi planına uymak ve yetkili doktorun talimatları doğrultusunda hemşireler ve ilgili sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

 

3. Planlanan Tedaviyi Reddetme

- Tedavinin reddedilmesi veya doktorun talimatlarına uyulmaması durumunda doğacak sonuçlardan bizzat hasta sorumludur.

 

4. Tetkik ve Tedavi Giderlerini Karşılama Sorumluluğu

-  Hastalarımız, kurumumuza müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum veya kuruluştan karşılanacağını bildirmelidirler.

-  Hastalarımız, tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödenmesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerinde ödemekle yükümlüdürler.

-  Tedavi giderleri devlet, kamu iktisadi teşekkülleri, bankalar, sağlık sigortaları, SSK, Emekli Sandığı gibi özel ve tüzel üçüncü şahıslarca karşılananlar, tahakkuk edilecek her türlü ücretin ödeneceğini bildiren ve ilgilinin yatmayı hak ettiği sınıfı belirten, bağlı olduğu daireler veya kurumlarca ilgili sağlık kuruluşlarına yazılmış bir yazı veya sevk kâğıdını getirmelidirler.

-  Acil, hemen müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hasta veya kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı sonradan getirmek zorundadır.

-  Ücretsiz tedavi hakkı olanlar, bu haklarını belgeler ile ispatlamak zorundadırlar.

 

5. Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamalarına Uyma Sorumluluğu 

-  Hastalarımız, tedavisi ile ilgili olarak bulunduğu sağlık kuruluşu kural ve uygulamalarına uymalıdırlar.

  •   Hastalarımız, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kural ve uygulamalara uymaması, yapılan uyarıları dinlememesi, gereken tetkik, tedaviyi yaptırmaması ve diğer hastaların şikayet ve rahatsızlığına sebep olması halinde, yetkili doktorun teklifi ve kurum amirinin onayı ile sağlık kuruluşundan çıkarılabileceği hususunda, sağlık kuruluşuna yatış aşamasında bilgilendirilmeli ve kendileri de uyacağını yazılı olarak onaylamalıdırlar.
  •  

6. Saygı Gösterme Sorumluluğu

-  Hastalarımız, diğer hastalar ve hastane personelinin haklarını dikkate almak zorundadır.

-  Hastalarımız, sağlık personeline saygılı davranmalıdır.

-  Hastalarımız, sağlık kuruluşu içindeki hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda sağlık kuruluşu yönetimin alacağı tedbirlere uymalıdırlar.

 

7. Bulaşıcı Hastalık Halini Bildirme Sorumluluğu

-  Bulaşıcı hastalık şüphesi veya teşhisi olan hasta, yetkili doktorunun çıkmasında sakınca olmadığını belirtir izni olmadıkça taburcu olmayı talep etmemelidir.

 

8. Uygunsuz  İstekte Bulunmama Sorumluluğu

-  Hastalarımız, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesi veya uygulama yapılmasını talep edemez.

-  Hastalarımız, yetkili doktorunca uygun görülmeyen istirahat raporuna müdahale ve ısrar edemez.

-  Hastalarımızın, yetkili doktorunca yazılan adli rapora müdahale etmeleri yasal olarak suçtur. 

-  Hastalarımız, doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinden, hasta bakımı, tetkik ve tedavi ücretlerinde indirim talep edemez.

-  Hastalarımız, acil servise ya da polikliniklere resmi giriş ve kayıt yaptırmadan muayene edilmeyi teklif edemez.

 

9. Ziyaretçi Kurallarına Uyma Sorumluluğu

-  Hastalarımız, ziyaretçilerini kurumumuz tarafından belirlenen saatler ve kurallar çerçevesinde kabul etmelidirler.

-  Bilinci yerinde olan hasta, aşağıdaki hususlarda sağlık kuruluşu idaresine yardımcı olmalıdır.

o   Ziyaretçiden herhangi bir şekilde yiyecek ve içecek getirilmesinin istenmemesi ve getirileni de kabul etmemesi.

o   Aynı anda mümkün olduğu kadar az ziyaretçi kabul etmesi.

o   Ziyaretçilerine gereğinden fazla kalmamaları konusunda uyarıda bulunmalıdır.

o   Ziyaretçinin kendisine veya başka hastalara ait eşyaları kullanmaması ve hasta yataklarına oturmasının engellenmesine yardımcı olması.

 

10. Tanzim Sorumluluğu

- Hastalarımız, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak sağlık kuruluşunun demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyanı tazmin etmekle yükümlüdür.                  

 

 

 

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 05 Aralık 2022 - 11:25