Hasta ve Hasta Yakını Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni - Acıbadem & Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

Hasta ve Hasta Yakını Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu

 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 10955 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi 8229/1 Sokak, No.56, Çiğli / İZMİR adresinde bulunan Özel Kent Sağlık Hizmetleri Ve Malzemeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Hastane”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve sair ilgili mevzuat hükümleri ile T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili otorite düzenlemeleri kapsamında ve işbu Hasta ve Hasta Yakını Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

 

Hastanemiz, sağlık hizmetlerini yürütürken ‘hasta mahremiyetinin korunması’ ilkesini benimsemekte ve bu kapsamda hem hastalarımızın hem de hasta yakınlarının gizliliğine ve kişisel verilerinin korunmasına ilişkin haklarına saygı duymaktadır. Bu doğrultuda Hastanemiz, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvelik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile Hastanemizin sunmakta olduğu hizmetler çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır. Kişisel verilerinizin Hastanemiz tarafından işlenmesi hakkında detaylı bilgilere ise, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE İMHASI HAKKINDA POLİTİKA linkinden erişilebilen Özel Kent Sağlık Hizmetleri Ve Malzemeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz, Hastanemiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan Hastanemizde bulunan hasta kayıt bankoları, matbu formlar ve anketler (hasta yatış formu, memnuniyet anketleri vb.), Hastanemizde gerçekleştirilen muayeneler, tıbbi testler/tetkikler ile doktorlarımız ve diğer Hastane personelimiz ile gerçekleştirdiğiniz sair iletişim kapsamında Hastane bilgi yönetim sistemi, Hastanemizin internet siteleri, çağrı / iletişim merkezi, e-posta, telefon, faks, diğer çevrimiçi ve/veya çevrimdışı elektronik iletişim platformları, kargo / posta, sosyal medya hesaplarımız, konsültasyon için iş birliği içinde olduğumuz sağlık kuruluşları, iş birliği içinde olduğumuz laboratuvarlar ve bunların entegre sistemleri, yetkili kamu kurumları ve özel kuruluşlar ve bunların entegre sistemleri ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işleme, kanunlarda açıkça öngörülme, sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanmaktadır.

 

 1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde düzenlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde kamu sağlığının korunması, hasta kayıt ile kimlik doğrulama, çevrimiçi ve/veya çevrimdışı kanallardan randevuların oluşturulması, takibi ve iptali, ayaktan ve yatan hastalar ile hasta yakınları bakımından tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi (örn. muayeneler, ön görüşmeler, triyaj görüşmeleri, çevrimiçi ve yahut sair elektronik platformlar üzerinden gerçekleştirilen doktor / sağlık personeli görüşmeleri), sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve zorunlu yasal bildirimlerin yapılması, hasta tetkik, istem ve raporlarının oluşturulması, hasta / ambulans nakil, sevk ve transfer yönetimi, hasta / refakatçi beslenme takip ve yönetimi, Hastane iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, talep / şikayet yönetimi, özel sağlık veya tamamlayıcı sağlık sigortanızın mevcut olması halinde söz konusu kurumlar ile sair anlaşmalı kurum/kuruluşlarla provizyon, ödeme ve mutabakat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sunulan hizmetler karşılığında fatura tanzimi ve tahsilat yönetimi, konsültasyon çalışmalarının yapılması, ulusal sürveyans çalışmalarının yürütülmesi, hasta ve hasta yakını memnuniyetinin sağlanması, bilgi güvenliği, denetim, iç denetim ve soruşturma, kalite standartlarının sağlanması ve denetimi, acil durum ve olay yönetimi ile açık rızanızın bulunması halinde yasal mevzuat ve ilgili otorite düzenlemeleri ve talimatları kapsamında olmak kaydıyla Hastanemizin, Hastane personelimizin ve Hastane hizmetlerinin tanıtımına yönelik pazarlama çalışmaları, etkinlik, organizasyon ve sair kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yazılı / basılı / görsel içeriklerin oluşturulması ile özellik arz eden operasyonlarına (örn. doğum) ilişkin fotoğraf ve/veya video çekimi süreçleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

Araç Verisi

(Hasta ve Hasta Yakını)

·         Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

·         Otopark Ve Vale Hizmetlerinin Yürütülmesi

·         Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

 

Kimlik Verisi

(Hasta ve Hasta Yakını)

·         Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (hasta ve hasta yakını eğitimleri kapsamında)

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

·         İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Kamu Sağlığının Korunması

·         Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·         Özel Sağlık Sigortası Ve Sair Kuruluşlar İle Provizyon Sürecinin Yürütülmesi

·         Randevu Oluşturulması ve Takibi

·         Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Talep / Şikayetlerin Takibi

·         Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

·         Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

·         Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

İletişim Verisi

(Hasta ve İletilmesi Halinde Hasta Yakını)

·         Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (hasta ve hasta yakını eğitimleri kapsamında)

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         Kamu Sağlığının Korunması

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·         Randevu Oluşturulması ve Takibi

·         Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Talep / Şikayetlerin Takibi

·         Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

·         Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Finans Verisi

(Hasta ve Gerekmesi Halinde Hasta Yakını)

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·         Özel Sağlık Sigortası Ve Sair Kuruluşlar İle Provizyon Sürecinin Yürütülmesi

·         Randevu Oluşturulması ve Takibi

·         Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler(Kimlik doğrulama kapsamında toplanan avuç içi bilgileriniz (biyometrik verileriniz), randevu oluşturulması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım ile tetkiklerin gerçekleştirilmesi ve yasal bildirimler kapsamında toplanan sağlık ve cinsel hayat ile genetik verileriniz, anlaşmalı kurum ve kuruluşlarla olan indirim işlemleri bakımından dernek, vakıf ve sendika üyeliklerine ilişkin verileriniz ve zorunlu yasal bildirimlerin yapılması bakımından kimlik fotokopiniz kapsamında toplanan kan grubu ve din bilgileriniz)

 

(Ayrıca, hasta yakınları bakımından ise hastanın tıbbi teşhis, tanı ve tedavi süreçlerinde hasta yakının yalnızca gerekli olduğu ölçüde sağlık verileri, reşit olmayan hastaların ebeveynlerinin sağlık güvencelerinden faydalandırılması süreçlerinde biyometrik verileri ile anlaşmalı kurum ve kuruluşlarla olan indirim işlemleri bakımından dernek, vakıf ve sendika üyeliklerine ilişkin verileri işlenebilmektedir.)

 

·         Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

·         İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Kamu Sağlığının Korunması

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·         Özel Sağlık Sigortası Ve Sair Kuruluşlar İle Provizyon Sürecinin Yürütülmesi

·         Randevu Oluşturulması ve Takibi

·         Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Talep / Şikayetlerin Takibi

·         Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

·         Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

 

Görsel Ve İşitsel Veri

(Hasta ve Hasta Yakını)

·         Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Otopark Ve Vale Hizmetlerinin Yürütülmesi

·         Randevu Oluşturulması ve Takibi

·         Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

·         Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Hasta/Müşteri İşlem Verisi

(Hasta)

·         Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·         Özel Sağlık Sigortası Ve Sair Kuruluşlar İle Provizyon Sürecinin Yürütülmesi

·         Randevu Oluşturulması ve Takibi

·         Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Talep / Şikayetlerin Takibi

·         Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

·         Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

·         Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

İşlem Güvenliği Verisi

(Hasta)

·         Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Randevu Oluşturulması ve Takibi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Lokasyon Verisi

(Hasta)

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Mesleki Deneyim Verisi

(Hasta)

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Talep / Şikayet Verisi

(Hasta ve Hasta Yakını)

·         Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·         Randevu Oluşturulması ve Takibi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Talep / Şikayetlerin Takibi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

 

Hastanemiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.

 

Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, meşru menfaat, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işleme ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında:

 

 • Hastane faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amaçlarıyla tedarikçilerimize, potansiyel tedarikçilerimize ve bunların çalışanlarına (örn. sosyal güvenlik, YMM ve hukuk danışmanları, bilişim teknolojileri ve veri barındırma hizmet sağlayıcıları, randevu ve görüşmeler bakımından hizmet alınan platformlar, anlaşmalı fotoğrafçılar, yemekhane hizmeti alınan kurumlar ve avuç içi tarama hizmeti alınan firmalar),
 • KVKK, Hasta Hakları Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tıbbi gereklilik, mahkeme kararı veya hastanın / yasal mirasçılarının izin vermesi halinde hastanın sağlık durumu hakkında bilgi verilmesi ile hastaya refakat edilmesi, hastanın kişisel eşyalarının / ilaçlarının teslim alınması ve teslim edilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla hasta aile üyelerine / yakınlarına, refakatçilerine, vekiline veya kanuni temsilcisine ve diğer izin verilen üçüncü kişilere,
 • Sağlık hizmetlerine ilişkin finans ve muhasebe işleri ile sigorta işlemlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçlarıyla bankalara, anlaşmalı özel sağlık veya tamamlayıcı sigorta şirketlerine veya anlaşmalı kurum ve kuruluşlara,
 • Hastanemizin faaliyetleri kapsamında iş sürekliliğinin sağlanması ve potansiyel iş birliklerinin kurulması amaçlarıyla iş ortaklarımız, potansiyel iş ortaklarımız ve çalışanlarına (örn. anlaşmalı laboratuvarlar ve ecza depoları),
 • Tıbbi teşhis ve tedavi süreçlerinin en doğru şekilde gerçekleştirilmesi ve konsültasyon alınması amaçlarıyla hasta sevki / nakli yapılan kuruluşlara, diğer sağlık kuruluşlarına, doktorlara ve sağlık personellerine,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi süreçlerinin en doğru şekilde gerçekleştirilmesi ve konsültasyon alınması amaçlarıyla Alsancak Özel Kent Tıp Merkezi A.Ş. ticari unvanlarına haiz topluluk şirketlerimize,
 • Olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme ve sair yapısal değişikliklerde Hastanemizin hukuki ve finansal inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla potansiyel alıcı, satıcı veya işlemin muhatabı sair taraflar ve bunların sır saklama yükümlülüğü altındaki çalışanları, danışmanları ve ilgili sürece dahil olan veri tabanı hizmet sağlayıcılarına,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sosyal medya platformlarına, ajanslara, basın/yayın organlarına ve söz konusu içeriklere erişimi olan kişilere, ve
 • Hastanemizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla kanunen yetkili kuruluşlara ve özel kişilere (örn. T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, mahkemeler)

 

aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

 

Hastane faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Hastanemizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir.

 

Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Kişisel verileriniz bu doğrultuda, Hastanemiz ile ilişkinizin sona ermesini takiben yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecektir. Açık rıza kişisel veri işleme şartına dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz ise, açık rızanızı geri çekmeniz halinde ilk imha periyodunda imha edilecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 6’ncı bölümünü incelemenizi rica ederiz.

 

 1. KVKK Kapsamında Haklarınız

 

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Hastanemize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Hastanemizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle/belgelerle* (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi/iş yeri adresi, cep telefonu/telefon/faks numarası, e-posta adresi vb.) birlikte) KVKK BAŞVURU FORMU adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Hastanemize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 • Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 

Yukarıdaki maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda [email protected] mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya Kent Sağlık Grubu’na hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak [email protected] mail adresine iletilebilir veya kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile Özel Kent Sağlık Hizmetleri ve Malzemeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, 8229/1 Sok. No:56 Çiğli/İZMİR adresine başvuru yapabilirsiniz.